MIEMBROS

MiembrosMiembros Asociados

Japan

Himno Nacional

JAPAN SOFTBALL ASSOCIATION

1 - 1 - 1 Jinnan, Shibuya-Ku, Tokyo 150-8050

+81 3 3481 2380

+81 3 3481 2385

www.softball.or.jp

Organización

HIROMI TOKUDA

Presidente

SUGAO TAKAHASHI

Secretario General

TAEKO UTSUGI

Vicepresidente

YUTAKA MIYAKE

Vicepresidente

SUGAO TAKAHASHI

Vicepresidente

TAKETO TERAMURA

Miembro

TOMOAKI OKAMOTO

Miembro

HARUKA SAITO

Miembro

MASANORI KATO

Miembro

KOICHIRO SHIOJIMA

Miembro

NORIO FUKUZAKI

Miembro

YOSHIFUMI OHI

Miembro

KYO MASUDA

Miembro

NAOMI HIGASHIYAMA

Miembro

AKIRA SETOYAMA

Miembro

TOYOJI KUBOTA

Miembro

YUKISADA SATO

Miembro

YUKO ARAKIDA

Miembro

MASAHITO KARINO

Miembro

HITOMI SANO

Miembro

MASATO ENDO

Miembro

SHIZUKA AKUTSU

Miembro

RIE SATO

Miembro

SHINSUKE YABATA

Miembro

YOSHINORI YAMASHITA

Miembro

HIROYUKI YOKOTA

Miembro

HIROYUKI YOKOTA

Director General

HIROAKI ITO

Otros

TAKASHI TACHIBANA

Otros

HIROSHI FUKAGAWA

Otros