Tournois

Mois Événement Date de début Date de fin
Juillet World Games | Women's Softball 09/07/2022 13/07/2022
Juillet VI U-12 Baseball World Cup 2021 29/07/2022 07/08/2022
Août II U-12 Softball World Cup 2021 10/08/2022 14/08/2022
Août V U-15 Baseball World Cup 2022 26/08/2022 04/09/2022
Septembre XXX U-18 Baseball World Cup 2021 09/09/2022 18/09/2022
Octobre IV U-23 Baseball World Cup 2022 14/10/2022 23/10/2022
Octobre U-23 Men's Softball World Cup 2022 22/10/2022 30/10/2022
Novembre XVII Men's Softball World Cup 2022 26/11/2022 04/12/2022
Événement
World Games | Women's Softball
09/07/2022 - 13/07/2022
VI U-12 Baseball World Cup 2021
29/07/2022 - 07/08/2022
II U-12 Softball World Cup 2021
10/08/2022 - 14/08/2022
V U-15 Baseball World Cup 2022
26/08/2022 - 04/09/2022
XXX U-18 Baseball World Cup 2021
09/09/2022 - 18/09/2022
IV U-23 Baseball World Cup 2022
14/10/2022 - 23/10/2022
U-23 Men's Softball World Cup 2022
22/10/2022 - 30/10/2022
XVII Men's Softball World Cup 2022
26/11/2022 - 04/12/2022
Congrès et réunions

Mois Événement Date de début Date de fin
Juillet IV WBSC Ordinary Congress 2022 03/07/2022 05/07/2022
Janvier 20th WBSC EB Meeting - 2022 - By videoconference 11/01/2022 11/01/2022
Événement
IV WBSC Ordinary Congress 2022
03/07/2022 - 05/07/2022
20th WBSC EB Meeting - 2022 - By videoconference
11/01/2022 - 11/01/2022
Date(s) à confirmer